ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต


บัณฑิตจบการศึกษา ปีการศึกษาข้อคำถาม TQF ค่าเฉลี่ยรวม 4.34

จำนวนผู้ตอบ 273 คน

คณะมีงานทำจำนวนผู้ตอบคิดเป็นร้อยละจำนวนยังไม่ได้ตอบ
ผลิตกรรมการเกษตร 258
46
17.83
212
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 67
9
13.43
58
เศรษฐศาสตร์ 72
13
18.06
59
ศิลปศาสตร์ 65
5
7.69
60
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 51
8
15.69
43
สารสนเทศและการสื่อสาร 73
12
16.44
61
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 21
3
14.29
18
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 123
20
16.26
103
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 60
8
13.33
52
วิทยาศาสตร์ 74
21
28.38
53
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 80
21
26.25
59
บริหารธุรกิจ 314
54
17.20
260
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 46
6
13.04
40
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 75
13
17.33
62
พัฒนาการท่องเที่ยว 79
14
17.72
65
รวม
1,458
273
18.72
1,185

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี