ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรหมายเหตุ : ข้อมูลนักศึกษาช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา 24/09/2565 ถึง 23/12/2566

คณะจำนวน นศ.ที่่จบจำนวน นศ.ที่่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
ผลิตกรรมการเกษตร
512
298
58.20
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
135
74
54.81
เศรษฐศาสตร์
99
74
74.75
ศิลปศาสตร์
140
65
46.43
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
144
72
50
วิทยาลัยนานาชาติ
1
0
0
สารสนเทศและการสื่อสาร
112
91
81.25
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
54
13
24.07
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
196
155
79.08
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
123
81
65.85
พยาบาลศาสตร์
0
0
0.00
วิทยาศาสตร์
210
63
30
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
195
99
50.77
บริหารธุรกิจ
599
303
50.58
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
113
74
65.49
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
152
74
48.68
พัฒนาการท่องเที่ยว
177
106
59.89
1.
ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ (The learning outcomes that described in the curriculum are clear and easy to understand)
# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
จำนวนผู้ตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดavgsdแปลผล
35
22.8842.6329.783.760.943.83.86 มาก
2.
ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา (How satisfied are you with the level of learning outcomes after graduation)
# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
จำนวนผู้ตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดavgsdแปลผล
35
19.4440.7534.485.330.003.74.83 มาก
3.
การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด (How appropriate is the educational program in each semester?)
จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
4.
หลักสูตรใช้วิธีการสอนแบบใดที่ท่านชอบและสนใจที่จะเรียนรู้ (What teaching methods in the curriculum do you like?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
การบรรยาย (Lecture)
694 คน คิดเป็น 42.27 %
การสาธิต (Demonstration)
941 คน คิดเป็น 57.31 %
การอภิปราย (Discussion)
386 คน คิดเป็น 23.51 %
การใช้ข้อคำถาม ถาม - ตอบ ในชั้นเรียน (Questions and answers in class)
551 คน คิดเป็น 33.56 %
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study)
505 คน คิดเป็น 30.76 %
การทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจ (Doing a project of interest)
427 คน คิดเป็น 26.0 %
การศึกษาดูงานสถานที่จริง (Field study)
1,073 คน คิดเป็น 65.35 %
การใช้การทดลอง/กรณีศึกษา/จำลองสถานการณ์ (Experiments/case studies/ hypothetical situation)
730 คน คิดเป็น 44.46 %
การใช้ปัญหาในการหาคำตอบ (Using problems to find answers)
349 คน คิดเป็น 21.25 %
การลงมือปฏิบัติจริง (Practice)
1,176 คน คิดเป็น 71.62 %
การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Group activities)
497 คน คิดเป็น 30.27 %
การใช้สื่อและเทคโนโลยี (Use of media and technology)
717 คน คิดเป็น 43.67 %
อื่น ๆ โปรดระบุ..................................(Others, please specify…………)
4 คน คิดเป็น 0.24 %
5.
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ควรดำเนินการก่อนสำเร็จการศึกษา (The additional activities in curriculum should be undertaken before graduation) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
ไม่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติม (There is no need for additional training)
164 คน คิดเป็น 9.99 %
การแนะนำแหล่งงาน (Job recommendations)
1,071 คน คิดเป็น 65.23 %
การเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Career preparation e.g. resume)
679 คน คิดเป็น 41.35 %
การให้ความรู้ (ติว) สำหรับสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ/วิสาหกิจ (Providing the knowledge (tutoring) for competitive exams into government/enterprise)
755 คน คิดเป็น 45.98 %
การให้ความรู้ (ติว) เพื่อการสอบใบ ประกอบวิชาชีพ (Providing the knowledge (tutoring) for professional license exam)
725 คน คิดเป็น 44.15 %
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน (Preparation of job interview)
916 คน คิดเป็น 55.79 %
การพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพอิสระ (Knowledge Development for self-employment)
848 คน คิดเป็น 51.64 %
อื่น ๆ โปรดระบุ.........................(Others, please specify…………)
11 คน คิดเป็น 0.67 %
6.
จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร (Strengths or identity of the curriculum) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
รายวิชาที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน (Courses are interesting and up-to-date)
995 คน คิดเป็น 60.6 %
คณาจารย์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ (The instructors had a thorough knowledge and expertise the subject content)
1,007 คน คิดเป็น 61.33 %
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้จริง (Management focuses on working efficiently)
993 คน คิดเป็น 60.48 %
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ (Management focuses on graduate student to be entrepreneur)
594 คน คิดเป็น 36.18 %
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................(Others, please specify…………)
11 คน คิดเป็น 0.67 %
7.
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร มีความเพียงพอที่จะทำให้ท่านมีความสามารถในการทำงานได้ดี (The knowledge and skills that you gained in this curriculum are sufficient to encourage you work efficiently.) - If answering this choice (Sufficient), go to question 9 - If answering this choice (Insufficient), go to question 8
1,642 คน คิดเป็น 100.0 %
8.
ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการทำงาน (What the knowledge and skills are necessary in your work?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม.......... (Computer program........)
146 คน คิดเป็น 8.89 %
ภาษา.........(Language.........)
165 คน คิดเป็น 10.05 %
ความรู้เรื่อง.......(Knowledge...........)
47 คน คิดเป็น 2.86 %
ทักษะ ด้าน..........(Skills.......please specify…………)
87 คน คิดเป็น 5.3 %
อื่น ๆ โปรดระบุ...............................(Others, please specify…………)
8 คน คิดเป็น 0.49 %
9.
ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรควรต้องเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น (The knowledge and skills should be added in order to do a better job?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
การเรียนรู้/ใฝ่รู้ (Learning/curiosity)
835 คน คิดเป็น 50.85 %
การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
882 คน คิดเป็น 53.71 %
การตั้งค่าเป้าหมาย (Goal setting)
612 คน คิดเป็น 37.27 %
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
784 คน คิดเป็น 47.75 %
ความเป็นผู้นำ (Leadership)
746 คน คิดเป็น 45.43 %
การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
800 คน คิดเป็น 48.72 %
การบริหารจัดการ (Management)
667 คน คิดเป็น 40.62 %
ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา (Planning and problem-solving skills)
802 คน คิดเป็น 48.84 %
การปรับตัว/ควบคุมอารมณ์ (Adaptive emotion regulation)
672 คน คิดเป็น 40.93 %
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
444 คน คิดเป็น 27.04 %
การคิดริเริ่ม (Initiatives)
517 คน คิดเป็น 31.49 %
10.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตร (Is there any other feedback you would like to provide?) โปรดระบุ ......................................(Please specify…………)
604 คน คิดเป็น 36.78 %

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี