ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรหมายเหตุ : ข้อมูลนักศึกษาช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา 24/09/2565 ถึง 23/12/2566

คณะจำนวน นศ.ที่่จบจำนวน นศ.ที่่ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ
ผลิตกรรมการเกษตร
512
17
3.32
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
135
27
20
เศรษฐศาสตร์
99
4
4.04
ศิลปศาสตร์
140
7
5
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
144
41
28.47
วิทยาลัยนานาชาติ
1
0
0
สารสนเทศและการสื่อสาร
112
21
18.75
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
54
1
1.85
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
196
28
14.29
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
123
11
8.94
พยาบาลศาสตร์
0
0
0.00
วิทยาศาสตร์
210
15
7.14
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
195
22
11.28
บริหารธุรกิจ
599
28
4.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
113
15
13.27
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
152
14
9.21
พัฒนาการท่องเที่ยว
177
8
4.52
1.
ผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ (The learning outcomes that described in the curriculum are clear and easy to understand)
# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
จำนวนผู้ตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดavgsdแปลผล
257
25.1146.8126.131.670.273.95.78 มาก
2.
ระดับของผลการเรียนรู้ที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา (How satisfied are you with the level of learning outcomes after graduation)
# หัวข้อ จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
จำนวนผู้ตอบมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดavgsdแปลผล
257
25.5946.8126.461.080.053.97.75 มาก
3.
การจัดโปรแกรมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมเพียงใด (How appropriate is the educational program in each semester?)
จำนวนผู้ตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด avg sd แปลผล
4.
หลักสูตรใช้วิธีการสอนแบบใดที่ท่านชอบและสนใจที่จะเรียนรู้ (What teaching methods in the curriculum do you like?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
การบรรยาย (Lecture)
129 คน คิดเป็น 49.81 %
การสาธิต (Demonstration)
163 คน คิดเป็น 62.93 %
การอภิปราย (Discussion)
69 คน คิดเป็น 26.64 %
การใช้ข้อคำถาม ถาม - ตอบ ในชั้นเรียน (Questions and answers in class)
97 คน คิดเป็น 37.45 %
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (Self-study)
99 คน คิดเป็น 38.22 %
การทำโครงงานในหัวข้อที่สนใจ (Doing a project of interest)
67 คน คิดเป็น 25.87 %
การศึกษาดูงานสถานที่จริง (Field study)
168 คน คิดเป็น 64.86 %
การใช้การทดลอง/กรณีศึกษา/จำลองสถานการณ์ (Experiments/case studies/ hypothetical situation)
119 คน คิดเป็น 45.95 %
การใช้ปัญหาในการหาคำตอบ (Using problems to find answers)
56 คน คิดเป็น 21.62 %
การลงมือปฏิบัติจริง (Practice)
193 คน คิดเป็น 74.52 %
การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (Group activities)
89 คน คิดเป็น 34.36 %
การใช้สื่อและเทคโนโลยี (Use of media and technology)
131 คน คิดเป็น 50.58 %
อื่น ๆ โปรดระบุ..................................(Others, please specify…………)
1 คน คิดเป็น 0.39 %
5.
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ควรดำเนินการก่อนสำเร็จการศึกษา (The additional activities in curriculum should be undertaken before graduation) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
ไม่มีความจำเป็นต้องจัดอบรมเพิ่มเติม (There is no need for additional training)
24 คน คิดเป็น 9.27 %
การแนะนำแหล่งงาน (Job recommendations)
182 คน คิดเป็น 70.27 %
การเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Career preparation e.g. resume)
102 คน คิดเป็น 39.38 %
การให้ความรู้ (ติว) สำหรับสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ/วิสาหกิจ (Providing the knowledge (tutoring) for competitive exams into government/enterprise)
119 คน คิดเป็น 45.95 %
การให้ความรู้ (ติว) เพื่อการสอบใบ ประกอบวิชาชีพ (Providing the knowledge (tutoring) for professional license exam)
122 คน คิดเป็น 47.1 %
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน (Preparation of job interview)
148 คน คิดเป็น 57.14 %
การพัฒนาความรู้เพื่อประกอบอาชีพอิสระ (Knowledge Development for self-employment)
144 คน คิดเป็น 55.6 %
อื่น ๆ โปรดระบุ.........................(Others, please specify…………)
2 คน คิดเป็น 0.77 %
6.
จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตร (Strengths or identity of the curriculum) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
รายวิชาที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน (Courses are interesting and up-to-date)
168 คน คิดเป็น 64.86 %
คณาจารย์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ (The instructors had a thorough knowledge and expertise the subject content)
170 คน คิดเป็น 65.64 %
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้จริง (Management focuses on working efficiently)
160 คน คิดเป็น 61.78 %
การจัดการที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ (Management focuses on graduate student to be entrepreneur)
96 คน คิดเป็น 37.07 %
อื่น ๆ โปรดระบุ.............................(Others, please specify…………)
2 คน คิดเป็น 0.77 %
7.
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร มีความเพียงพอที่จะทำให้ท่านมีความสามารถในการทำงานได้ดี (The knowledge and skills that you gained in this curriculum are sufficient to encourage you work efficiently.) - If answering this choice (Sufficient), go to question 9 - If answering this choice (Insufficient), go to question 8
259 คน คิดเป็น 100.0 %
8.
ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรจำเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการทำงาน (What the knowledge and skills are necessary in your work?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม.......... (Computer program........)
19 คน คิดเป็น 7.34 %
ภาษา.........(Language.........)
23 คน คิดเป็น 8.88 %
ความรู้เรื่อง.......(Knowledge...........)
8 คน คิดเป็น 3.09 %
ทักษะ ด้าน..........(Skills.......please specify…………)
17 คน คิดเป็น 6.56 %
อื่น ๆ โปรดระบุ...............................(Others, please specify…………)
2 คน คิดเป็น 0.77 %
9.
ความรู้และทักษะใดที่หลักสูตรควรต้องเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น (The knowledge and skills should be added in order to do a better job?) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Can be answer more than one)
การเรียนรู้/ใฝ่รู้ (Learning/curiosity)
132 คน คิดเป็น 50.97 %
การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
132 คน คิดเป็น 50.97 %
การตั้งค่าเป้าหมาย (Goal setting)
101 คน คิดเป็น 39.0 %
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
122 คน คิดเป็น 47.1 %
ความเป็นผู้นำ (Leadership)
120 คน คิดเป็น 46.33 %
การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
120 คน คิดเป็น 46.33 %
การบริหารจัดการ (Management)
97 คน คิดเป็น 37.45 %
ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา (Planning and problem-solving skills)
128 คน คิดเป็น 49.42 %
การปรับตัว/ควบคุมอารมณ์ (Adaptive emotion regulation)
99 คน คิดเป็น 38.22 %
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
78 คน คิดเป็น 30.12 %
การคิดริเริ่ม (Initiatives)
84 คน คิดเป็น 32.43 %
10.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาหลักสูตร (Is there any other feedback you would like to provide?) โปรดระบุ ......................................(Please specify…………)
79 คน คิดเป็น 30.5 %

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหรือแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบ

© โทร.086-578-8433 คุณฐิติกร บุญราศรี