ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2563
จำนวนบัณฑิต 2884 คน
ความพึงพอใจ 3.58
ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องการมากที่สุด 2447 คน ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็น 84%

กราฟแสดงความพึงพอใจภาพรวมของบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ทักษะที่บัณฑิตต้องการเพิ่มเติม

Chart...

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน3.453.303.433.653.343.353.523.513.193.353.313.403.473.47 3.533.82
1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร3.513.593.483.743.663.323.363.643.413.223.273.503.473.39 3.673.78
1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม3.793.613.833.923.963.814.033.633.443.713.753.713.853.72 3.934.14
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน3.463.733.583.533.483.453.723.523.243.283.353.383.393.21 3.513.71
2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.673.753.803.723.763.573.803.683.623.443.533.563.733.45 3.723.94
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้3.493.693.563.533.383.493.523.533.473.143.353.493.613.52 3.443.64
3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้3.664.003.733.693.733.493.623.713.723.413.383.633.763.62 3.614.00

ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร

0
0
0
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ค่า SD. จำนวน(คน) แปลผล
1.ความพึงพอใจสาขาวิชา
1.1 ชื่อเสียง/การยอมรับในสาขาวิชา ก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3.45

0.86

2,878

ปานกลาง

1.2 ชื่อสาขาวิชา สามารถนำไปใช้สมัครงานได้ครอบคลุมตำแหน่งงานที่สมัคร

3.51

0.89

2,878

มาก

1.3 กิจกรรมของสาขาวิชาได้บ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก/รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.78

0.88

2,878

มาก

2.ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาของสาขาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1 มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.46

0.82

2,878

ปานกลาง

2.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการในการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.67

0.80

2,878

มาก

3.สำหรับผู้ที่มีงานทำก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.1 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปเพิ่มรายได้

3.49

0.89

796

มาก

3.2 หลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปต่อยอดการทำงาน ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อได้

3.66

0.88

796

มาก

ทักษะที่ต้องการเพิ่มเติมของบัณฑิตใหม่