ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา

จำนวนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทัังหมด 3326 คน

Chart...