ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา

จำนวนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทัังหมด 3507 คน

Chart...