ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา

จำนวนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทัังหมด 77 คน

Chart...