🎉มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 🎉 ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใช้บัณฑิต

 

แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย